INSIGHT SRDI ฉบับที่ 17/2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

15 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 17/2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

* สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/งานแก้ปัญหา KM SRDI FORUM http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/257   (Click)

* คณะทำงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการฯ  http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/925  (Click)

* งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถ่ายทำวิดีทัศน์งานเสวนา "การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/259 (Click)

* งานส่งเสริมการวิจัยฯ ประชุมคณะกรรมกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2562 http://srdi.yru.ac.th/research/page/254   (Click)

* งานส่งเสริมการวิจัยฯ จัดประชุม "งานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์"  ครั้งที่ 3/2562 http://srdi.yru.ac.th/research/page/255  (Click)

* งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดประชุมคณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ครั้งที่ 2/2562 http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/260   (Click)

*  ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่  http://srdi.yru.ac.th/cat/INSIGHT+SRDI (Click)