INSIGHT SRDI ฉบับที่ 15/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

1 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 15/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

  • รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาบทความวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการตีพิมพ์"  http://srdi.yru.ac.th/research/page/186  (Click)
  •  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์  http://srdi.yru.ac.th/culture/page/390   (Click)
  • รับนักวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัยเพื่อสร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคใต้ 5 สถาบันและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยภายใต้โครงการ http://srdi.yru.ac.th/research/page/249  (Click)
  •  คลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบอาหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  http://srdi.yru.ac.th/clinic/page/75  (Click)
  •   ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่  http://srdi.yru.ac.th/cat/INSIGHT+SRDI (Click)