ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562

24 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 14/2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562

 

  • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมการอบรม" การพัฒนาบทความวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการตีพิมพ์" http://srdi.yru.ac.th/research/page/186 (Click)
  • การเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  http://srdi.yru.ac.th/research/view/245  (Click)
  • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงในงานแสดงครบรอบ 2 ปี แบรนด์รตีพัน http://srdi.yru.ac.th/culture/view/387 (Click)