สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา

18 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Hot News

                      สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการสนับสนุนทุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญษเอก ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและด้านพลังงานทดแทน โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงพร้อมส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eppo.go.th

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page