ขอเชิญบุคลากรสวพ. ส่งผลงานนวัตกรรมหรืองานแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน

10 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

(*)ขอเชิญบุคลากรสวพ. ทุกคน
ส่งผลงานนวัตกรรมหรืองานแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน (*)

(-) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

(-) ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1-การบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริหารวิชาการ 
2-การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีที
(เลือกอย่างน้อยคนละ 1 ประเด็น)

(*) ดาวนโหลดแบบฟอร์มการส่งได้ที่ http://gg.gg/srdikm-form
(.) ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนต้องส่งผลงานอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน และส่งเอกสารทั้งไฟล์ word และ pdf  ทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 30 เม.ย. 62

(*)(.)ผลงานทุกชิ้นจะมีการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกิจกรรม KM SRDI Forum โดยใช้เวลานำเสนอผลงานละ 5 นาที ซึ่งจะจัดในวันที่ 8 พ.ค. 62 ต่อไป (.)(*)