มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/hsudru