มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม)  ของทุกปี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scudru