กสทช. เปิดรับบทความวิจัย

1 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

           ด้วยวารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการคลื่นกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาท คำนวนจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2670 8888 ต่อ 3243 โทรสาร 0 2271 4228 สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ โดยส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/nbtc_journal/index