มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 14

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

การประชุมวิชการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 14 เรื่องวิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรือง

 ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.western.ac.th/index.php/th