สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมประจำปี 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

ทั้ง 3 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย www.rpa.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน