INSIGHT SRDI ฉบับที่ 6/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 6/2562 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

  1. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 http://eservice.yru.ac.th/nac2019/ (Click)
  2. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดิเกร์ฮูลู  http://srdi.yru.ac.th/culture/view/335 (Click)
  3. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำทีมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพัทลุง http://srdi.yru.ac.th/culture/view/337 (Click)
  4. สวพ.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้บริหารสถาบันวิจัย http://srdi.yru.ac.th/page/533 (Click)

ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/cat/INSIGHT+SRDI​ (Click)