คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมส่งบทความและร่วมประชุมวิชาการ

6 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://edu.psu.ac.th/erc2019/about.php