มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

6 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://conference.pnu.ac.th/