INSIGHT SRDI ฉบับที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

6 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 5/2562 วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 http://eservice.yru.ac.th/nac2019/ (Click)

2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม http://srdi.yru.ac.th/culture/view/328 (Click)

ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/cat/INSIGHT+SRDI​ (Click)