คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 2

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

               คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง     ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2 “การสาธารณสุขในยุคของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” Public Health in Disruptive World  ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีรยติ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ซึ่งกำหนดส่งบทความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ในทุกพื้นที่รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพัฒนาการสาธารณสุขไทยและภาวะความเป็นอยู่ดีของประชาชนและลดความไม่เท่าเทียมในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ‘การสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2’ : การสร้างองค์ความรู้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะการพัฒนาที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2579 ที่จะมีสัดส่วนของ ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 30 ให้เกิดสังคมสูงวัยสุขภาวะดี ในสภาพแวดล้อมของสังคมเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.phcon2019.tsu.ac.th/index.php