INSIGHT SRDI ฉบับที่ 4/2562 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

30 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 4/2562 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

1. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 http://eservice.yru.ac.th/nac2019/ (Click)

2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข http://srdi.yru.ac.th/culture/view/322 (Click)

3. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ พบคณะครูโรงเรียนบ้านควนโนรี http://srdi.yru.ac.th/bcqy/view/906 (Click)

4.  งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บริการวิชาการ การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน http://srdi.yru.ac.th/hrd/view/247 (Click)

ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321 (Click)