สถาบันการพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๙

25 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ด้วยสถาบันพลศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๙ (The 9th Institute of Physical Education International Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน " Creative Innovations in Sports for Sustainable Development " ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การเสวนา แบ่งปันประสบการณ์ การบูรณาการ และการสร้างองค์ความรู้ ในขอบข่ายพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากร ทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโพสเตอร์  รายละเอียดเพื่มเติม www.ipeconference.com