สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ / วารสารระดับนานาชาติ

25 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย รายระเอียด http://www.psaku.org/pages/conference

นอกจากนี้ สมาคมฯ และเครือข่าย ยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556) อีกจำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย รายละเอียด http://www.psaku.org/pages/journal

การนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารข้างต้น รายละเอียดเพื่มเติม www.facebook.com/Political.Science.Association.KU