วช. ขอเรียนเชิญส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

             สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม โดยส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ในภาคบรรยาย(Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" จัดในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.researchexpo.nrct.go.th

 

 

 

23/01/62