มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสางค์เพื่อว่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวารสารนี้มีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ (ฮบับที่๑ มกราคม - มิถุนายน) และ (ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม) 

          ในการนี้ กองบรรณธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่อยงานของท่าน ส่งบทควาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มปีที่่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน) ทั้งนี้ใคร่ขอความอนุเคราพห์ท่านประชาสัมพันธ์ เชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์

รายละเอียดเพื่มเติม http://www.johuru.com/index.php/johuru​