INSIGHT SRDI ฉบับที่ 2/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

9 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 2/2562 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

- ขอเชิญชวนบริจาคของขวัญวันhttp://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/895   (Click)

- ร่วมการประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/89  (Click)

- สำรวจบริเวณจุดชมวิวเขากำปั่น http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/896  (Click)

- ขอเชิญบุคลากรมรภ.ยะลาทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการhttp://srdi.yru.ac.th/hrd/page/242 (Click)

- ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321 (Click)