สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4 (4th IAMBEST 2019) "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/