มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญนำเสนอผลงานวิจัย

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

http://www.conference.grad.ssru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177

 

 

 

03/01/62