การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://roiet.mcu.ac.th/?p=1072

 

 

3/01/62