สวทช. ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

14 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

ระยะเวลาของหลักสูตร

          ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เกณฑ์การประเมินผล

          ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% และทำกิจกรรมทุกหัวข้อของหลักสูตร จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ค่าลงทะเบียน

          ท่านละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
          พิเศษ! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 10% เหลือเพียงท่านละ 13,500 บาท

สถานที่จัดอบรม

          ห้องคริสตัล 3 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
          เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงประตูน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอนไซม์
 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเอนไซม์
 3. เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักเทคโนโลยีเอนไซม์มากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อเกิดเครือข่ายและสังคมในกลุ่มเทคโนโลยีเอนไซม์
 5. เพื่อให้ทราบแหล่งกำเนิดจุลินทรีย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถนำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้
 2. สามารถสร้างโอกาส หรือต่อธุรกิจจากเทคโนโลยีเอนไซม์
 3. รู้จักและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจทางเทคโนโลยีเอนไซม์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน / ภาคอุตสาหกรรม
 • กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมที่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต / อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ / อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม / อุตสาหกรรมน้ำตาล / อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง / อุตสาหกรรมการเกษตร / อุตสาหกรรมการแพทย์ / ธุรกิจแอลกอฮอล์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สนใจการนำเทคโนโลยีเอนไซม์ไปใช้ต่อยอดธุรกิจ
 • นักวิจัย / สถาบันการศึกษา / ผู้สนใจทั่วไป

โครงสร้างหลักสูตร

 1. ภาคบรรยาย
 2. เสวนาพิเศษ เรื่อง "การต่อยอดธุรกิจจากงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี จุลินทรีย์และเอนไซม์ในประเทศไทย"
 3. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเอนไซม์ ณ บริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81889 (อริสรา)
          E-mail: 

          Web : https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/integratedhrd/benz2019-1

 

 

วันที่ : 14/12/61