"ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5

12 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยงานส่งเสริมการวิจัยฯ สวพ. ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค. 2561 ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี โดยได้นำทีมนักวิจัยไปนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 10 เรื่อง ประเภทบรรยาย จำนวน 5 เรื่อง และประเภทโปสเตอร์จำนวน 5 เรื่อง โดยเป็นผลงานวิจัยจากนักวิจัยที่สังกัดหน่วยงานต่อไปนี้

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 เรื่อง

- คณะวิทยาการจัดการ 4 เรื่อง

- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 2 เรื่อง

- สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 1 เรื่อง

                             นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ คณะวิทยาการจัดการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบรางวัล และในส่วนของภาคนิทรรศการ ได้นำผลงานวิจัยของอาจารย์ชุติมา คำแก้ว และอาจารย์วรากร แซ่พุ่น จากคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง "เปิดโลกดิจิทัล นวัตกรรมสื่อภาษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเพื่อพัฒนาพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"