สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

6 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภ่คม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษารายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icada2019.nida.ac.th/