มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 14

26 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิืทยาลันราชภัฎภาคใต้ และมหาวิทยาลันราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สามารถศึกษารายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/#

 

26/11/2561