ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มอ. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่ 2

23 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์สวพ.

           ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เพื่อบัณฑิตศึกษา: อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างวิจัย แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ปีที่ 2 (Smart Proposal Writing Workshop Season 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ประเด็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือการจัดทาวิจัย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 2ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

23/11/2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด