INSIGHT SRDI ฉบับที่ 46/2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 46/2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

  • สวพ. ร่วมกิจกรรมศึกษา สำรวจปัญหา และความต้องการของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร http://srdi.yru.ac.th/bcqy/view/888 (Click)
  • บุคลากรมรย. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ฯ เครือข่าย มรภ.สกว. http://srdi.yru.ac.th/bcqy/view/889 (Click)
  • ลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี http://srdi.yru.ac.th/hrd/view/216 (Click)
  • สำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตามโครงการพระราโชบาย http://srdi.yru.ac.th/hrd/view/219 (Click)
  • บริการวิชาการการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่ชมรมแม่บ้านหน่วยกองพลทหารราบที่ 15 http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/217 (Click)

ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321 (Click)

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Insight SRDI พบกันใหม่ฉบับหน้า Insight SRDI ฉบับที่ 47/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561