INSIGHT SRDI ฉบับที่ 45/2561 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 45/2561 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

  • สวพ. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ ครั้ง 1/2561 http://srdi.yru.ac.th/page/405    (Click)
  • ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน http://srdi.yru.ac.th/page/407 (Click)
  • คลินิกเทคโนโลยี นำนักวิจัยและผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ http://srdi.yru.ac.th/clinic/view/50 (Click)
  • ศูนย์วิทย์ฯ ให้บริการเครื่อง (GC-MS) http://srdi.yru.ac.th/scicenter/view/211 (Click)
  • ป.ป.ช. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 http://srdi.yru.ac.th/page/408 (Click)
  • ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก http://srdi.yru.ac.th/page/400 (Click)

ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321 (Click)

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Insight SRDI พบกันใหม่ฉบับหน้า Insight SRDI ฉบับที่ 46/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561