ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี ๒๕๖๒

13 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจาปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ “นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม” ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๔ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

       สามารถส่งบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการ ได้ทาง http://ird.stou.ac.th/stouconference/index.php ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561