สำนักงานป.ป.ช. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

13 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

           ด้วยสำนักงานป.ป.ช. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามทุจริต" งบประมาณ 707,500 บาท 

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการพร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Them of Referent) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=21781&filename=index_design2  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนย์วิจัยเพื่อการต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงาน ป.ช.ช โทร 0 2528 4800 ต่อ 4707 

 

 

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561