ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) วิจัย

                     ด้วย เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่างประกาศรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จำนวน 15 ชุด ซีดีบันทึกข้อมูล 1 แผ่น มายังสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2561 ก่อนเวฃา 16.00 น. เพื่อรวบรวมส่งไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ird.skru.ac.th/RTTS/show_news.php?id=40