มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12

26 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สามารถส่งบทความวิจัยฉบับบเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออน์ไลน์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/12th/#/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารวิจัย 02-6495000 ต่อ 11017, 11018, 11082, 11091 และ 11096 หรือ E-mail : swuresearch2019@gmail.com