มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3

26 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสามารถส่งบทความผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ http://nirc2019.bru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-611221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086-4681656 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณจากต้นสังกัด