ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม OTOP สัญจร พื้นที่จังหวัดยะลา

24 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม OTOP สัญจร พื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯ มี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 3 (เริ่มปี 2560) ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน.ให้กับผู้ประกอบการโอทอป รวมทั้งให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมกิจกรรม และรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่ขอรับบริการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานในเรื่องโอทอปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร/เครื่อง ทุ่นแรงในการผลิต รวมไปถึงการต่อยอดในด้านการเงิน ทุนสนับสนุน และการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการโอทอปสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับต่างๆ