ร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการดำเนินงาน

24 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 24 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ ร่วมประชุม กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เพื่อหารือกรอบแนวทางการดำเนินงาน แผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 อันเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีมาพัฒนาขยายผลให้เกิดการใช้งานได้จริง แก้ปัญหาและขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพมหานคร