มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 57

16 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 57 "The 57th Kasetsart University Annual Conference" ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้สนสามารถส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออน์ไลน์ ที่ http://annualconference.ku.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

 

http://annualconference.ku.ac.th 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด