สถาบันวิจัยฯจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

12 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น มีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวนัสรี มะแน เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มทักษะของบุคลากรในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไป