ผอ.สวพ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนา

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 3-4 ต.ค. 61 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนางสาวบาดารีย๊ะห์ เซะเซ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้การประชุมโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.- สกว. ณ อาคารวิทยาการจัดการ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร