INSIGHT SRDI ฉบับที่ 32/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

8 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

INSIGHT SRDI ฉบับที่ 32/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

  • สถาบันวิจัยฯ ได้รับผลการประเมินระดับสถาบันระดับดีมาก 4.64
  • สวพ.เข้ารับการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR 60 http://srdi.yru.ac.th/page/358 (Click)
  • ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน  http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/877  (Click)
  • ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพในภาคใต้ http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/878 (Click)
  • เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 http://srdi.yru.ac.th/ga/page/316  (Click)
  • เวทีนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ
  • แนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/179  (Click)
  • ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321    (Click)

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Insight SRDI พบกันใหม่ฉบับหน้า Insight SRDI ฉบับที่ 33/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561