Insight SRDI ฉบับที่ 13/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561

28 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

รายละเอียดเพิ่มเติม : Insight SRDI ฉบับที่ 13/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561

• นักวิจัย มรย. คว้ารางวัลในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 http://srdi.yru.ac.th/page/320

• แนะนำช่องทางรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ http://srdi.yru.ac.th/hrd/page/160

• ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู http://srdi.yru.ac.th/scicenter/page/168

• งานส่งเสริมการวิจัยฯ จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย http://srdi.yru.ac.th/research/page/147

• งานส่งเสริมการวิจัยฯ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ http://srdi.yru.ac.th/research/page/146

• สถาบันวิจัยฯ นำทีมพัฒนา ผอ.แผนบูรณาการวิจัย มรย. เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผู้บริหารแผนงานบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภาคใต้" http://srdi.yru.ac.th/research/page/145

• ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่องค์ความรู้การจักสานไม้ไผ่แตะ การทำดอกไม้ใยบัว และการทำขนมถ้วยเบตง http://srdi.yru.ac.th/culture/page/147

• ติดตาม Insight SRDI ย้อนหลังได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/page/321

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Insight SRDI

พบกันใหม่ฉบับหน้า Insight SRDI ฉบับที่ 14/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561