Insight SRDI ฉบับที่ 11/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561

14 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

• รับสมัครอบรม "การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ" http://srdi.yru.ac.th/research/page/142

• สถาบันวิจัยฯ จับมือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ http://srdi.yru.ac.th/research/page/141

• ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “การจัดการคุณภาพเครื่องชั่งและเครื่องพีเอชมิเตอร์แบบครบวงจร” http://srdi.yru.ac.th/scicenter/page/165

• ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพรรณไม้หอมในพื้นที่ตำบลลำพะยา http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/685