Insight SRDI ฉบับที่ 2/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561

10 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Insight SRDI

Insight SRDI

ฉบับที่ 2/2561  วันที่ 10 มกราคม 2561

  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง "การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" http://srdi.yru.ac.th/research/page/126  (Click)

  • ขอเชิญชวนร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจากปัญหาท้องถิ่น : โจทย์วิจัยอำเภอเบตง http://srdi.yru.ac.th/research/page/122  (Click)

  • พัฒนาศักยภาพการวิจัย  มาสมัครเป็น “ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ” http://srdi.yru.ac.th/research/page/125 (Click)

  • การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ird.skru.ac.th/ranc2018 (Click)   หรือที่ http://goo.gl/ESrgcc (Click)

  • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2018 (Click)
  • เชิญร่วมกิจกรรมและแบ่งปันของขวัญวันเด็ก http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/583​ (Click)​
  • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ ภายใต้โครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คลีนิกเทคโนโลยี หมายเลขภายใน 34000
  • เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!! เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2561”เปิดรับสมัครผลงานสิ่งประดิษฐ์!​ http://createc.most.go.th/node/1407   (Click)
  • สาระน่ารู้ กับ “ศูนย์วิทยาศาสตร์”     ตอน    มารู้จัก “น้ำกระด้าง”  http://srdi.yru.ac.th/page/295 (Click)