ปรัชญา วิสัยทัสน์ พันธกิจ

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลหน่วยงาน

ปรัชญา  

พัฒนาคนพัฒนาชาติด้วยวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม​

วิสัยทัศน์ 

ในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่พึ่งพาของสังคม และเป็นที่ประจักษ์ในสากล​

พันธกิจ    

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สำคัญสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

                     1. สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                     2. สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

                     3. สนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                     4. สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

                     5. เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม