ปรัชญา วิสัยทัสน์ พันธกิจ

7 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

          พัฒนาคนพัฒนาชาติด้วยวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม​

วิสัยทัศน์

          ในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) พัฒนาขีดความสามารถการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่พึ่งพาของสังคม และเป็นที่ประจักษ์ในสากล

พันธกิจ

          สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สำคัญสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

                     1. สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                     2. สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

                     3. สนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                     4. สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

                     5. เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และพัฒนาชาติ

                    2.เพื่อบริการวิชาการให้สังคมอยู่ดี กินดี มีสุข เข้มแข็งและยั่งยืน

                    3. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

                    4.เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

                    5.เพื่อสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม

นโยบาย

                    1. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

                    2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการวิชาการให้เป็นแหล่งที่พึ่งพิงของชุมชน

                    3.สนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์ศึกษาสามจังหวัดชายแดนใต้