ประชุมบุคลากร สวพ.

12 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมบุคลากรครั้งแรกของผู้บริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งในการประชุมได้ชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการดำเนินงานภาพรวมของสถาบันวิจัยฯ ทั้งหมด