สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถาบันวิจัยฯ ร่วมจัดละหมาดฮายัต

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  ประธานในพิธีโดยอาจารย์ ดร.อับุลรอแม สุหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรอิสลามศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ได้มีการจัดกิจกรรมรวมตัวกันร่วมละหมาดฮายัตเพื่อความสันติสุขและเป็นการขอจากพระเจ้าเพื่อให้ประธานโชคลาภ ความดี ความปลอดภัย ให้แก่คณะทำงานของสถาบันวิจัยฯ ในการทำงาน

แกลเลอรี่