ประเมิน SAR

14 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมือวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานที่ถูกประเมินคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้