สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเมิน SAR

เมือวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานที่ถูกประเมินคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 

แกลเลอรี่