ประกาศผลการแข่งขันประดิษฐ์ชิ้นงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

18 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการแข่งขันประดิษฐ์ชิ้นงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

มหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

  1. กติกาการแข่งขัน

1.2) ผลงานต้องมีขนาดเท่าของจริง หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

 1.3) ต้องเป็นผลงานที่ทีมผู้เข้าแข่งขันคิดขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

1.4) ทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันจะต้องเขียนรายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงานเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสิน โดยกำหนดให้ส่งในรูปแบบของเอกสารและแผ่นซีดีอย่างละ 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้

  • ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์
  • ชื่อสมาชิกในทีม โรงเรียน ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานของทีม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
  • แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
  • วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน
  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์

​1.5) เวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง (เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.)

1.6) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการประดิษฐ์และตกแต่ง ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงานมาเอง โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่เตรียมอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

  1. เกณฑ์การตัดสิน

2.๑) กระบวนการทำงานเป็นทีม                                ๒๐ คะแนน

2.๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                   ๒๕ คะแนน

2.๓) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง                      ๒๕ คะแนน                           

2.๔) ความประณีตสวยงาม                                    ๒๐ คะแนน

2.๕) เก็บวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งานเรียบร้อย           ๑๐ คะแนน

                   ****ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด****

  1. รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ                                        3,000 บาท       พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง                     2,000 บาท        พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง                     1,000 บาท         พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย 2 อันดับ                                                      เกียรติบัตร